کیت لنز ماکرو و کلوزآپ خودساز کنستراکتور

این کیت لنز کلوزآپ خودساز را برای کنستراکتورتان تهیه کنید ـ با این دو لنز می‌توانید تا 15 سانتی‌متر و حتا 5 سانتی‌متر به سوژه نزدیک شوید!

با این کیت تمام‌وکمال و خودساز لنز کلوزآپ می‌توانید امکانات دوربین SLR 35 میلی‌متری کنستراکتورتان را گسترش دهید. با هریک از این دو لنز عکس‌هایی باشکوه و هنرمندانه بگیرید و جهان شگفت‌انگیز عکاسی ماکرو را کشف کنید.

محتویات بسته

  • کیت لنز کنستراکتور خودساز کلوزآپ و ماکرو